Kermanshah 82 -

# Name W L RB B AV
1. Amir Moghadam 7 1 0 0 33
2. Amin Naderi 5 2 0 1 18
3. Soheil kiani 5 2 0 0 10
4. Nader Shiani 4 2 0 1 -4
5. Behzad Panjeh Zade 3 2 0 1 12
6. Abdolreza Darestan 3 2 0 0 15
7. Arsalan Tahami 3 2 0 0 1
8. Houman Khatami 2 2 0 1 6
9. Majid Bakyar 2 2 0 0 5
10. Peiman Shahouneh 2 2 0 0 5
11. Babak Moradi 2 2 0 0 2
12. Iman Ghobadi 2 2 0 0 2
13. Kaveh Karimi 2 2 0 0 -4
14. Asghar Solgi 1 2 0 0 -1
15. Kambiz Kouti 1 2 0 0 -3
16. Farid Azadi 1 2 0 0 -5
17. Yazdan Jalilian 1 2 0 0 -5
18. Bahram karbasi 1 2 0 0 -10
19. Mostafa Zabayehi 1 2 0 0 -14
20. Mohammad Naderi 1 2 0 0 -15
21. Ghasem Fallahi 0 2 0 0 -3
22. Behrouz Kahrizi 0 2 0 0 -6
23. Ehsan Moradi 0 2 0 0 -10
24. Ehsan Eghbali 0 2 0 0 -13
25. Arian Tavakoli 0 2 0 0 -16
8. Round : 02/01/2018 07:00
T1 Amin Naderi 6 - 9 Amir Moghadam
7. Round : 29/12/2017 18:00
T1 Soheil kiani 2 - 9 Amir Moghadam
T2 Amin Naderi 9 - 0 Nader Shiani
6. Round : 29/12/2017 16:00
T1 Soheil kiani 9 - 8 Behzad Panjeh
T2 Nader Shiani 9 - 7 Amir Moghadam
Sit-out : Amin Naderi
5. Round : 29/12/2017 14:00
T1 Amin Naderi 1 - 9 Amir Moghadam
T2 Soheil kiani 9 - 6 Abdolreza Dar
T3 Houman Khatam 6 - 9 Behzad Panjeh
T4 Nader Shiani 9 - 8 Arsalan Taham
4. Round : 29/12/2017 13:00
T1 Amin Naderi 9 - 5 Nader Shiani
T2 Houman Khatam 9 - 6 Iman Ghobadi
T3 Kaveh Karimi 1 - 9 Soheil kiani
T4 Majid Bakyar 6 - 9 Arsalan Taham
T5 Abdolreza Dar 9 - 2 Babak Moradi
T6 Amir Moghadam 9 - 4 Peiman Shahou
Sit-out : Behzad Panjeh Zadeh
3. Round : 29/12/2017 11:00
T1 Soheil kiani 1 - 9 Amin Naderi
T2 Nader Shiani 9 - 4 Majid Bakyar
T3 Amir Moghadam 9 - 8 Abdolreza Dar
T4 Iman Ghobadi 9 - 7 Yazdan Jalili
T5 Houman Khatam 9 - 0 Mohammad Nade
T6 Mostafa Zabay 1 - 9 Behzad Panjeh
T7 Farid Azadi 1 - 9 Babak Moradi
T8 Peiman Shahou 9 - 4 Bahram karbas
T9 Kaveh Karimi 9 - 5 Asghar Solgi
T10 Arsalan Taham 9 - 6 Kambiz Kouti
2. Round : 29/12/2017 09:00
T1 Farid Azadi 8 - 9 Nader Shiani
T2 Abdolreza Dar 9 - 0 Yazdan Jalili
T3 Mostafa Zabay 0 - 9 Majid Bakyar
T4 Amin Naderi 9 - 4 Arsalan Taham
T5 Amir Moghadam 9 - 6 Asghar Solgi
T6 Soheil kiani 9 - 2 Kambiz Kouti
T7 Peiman Shahou 9 - 0 Arian Tavakol
T8 Iman Ghobadi 9 - 2 Ehsan Eghbali
T9 Ghasem Fallah 8 - 9 Bahram karbas
T10 Ehsan Moradi 5 - 9 Babak Moradi
T11 Kaveh Karimi 7 - 9 Mohammad Nade
T12 Behrouz Kahri 6 - 9 Behzad Panjeh
Sit-out : Houman Khatami
1. Round :
T1 Houman Khatam 6 - 9 Amin Naderi
T2 Soheil kiani 9 - 3 Ehsan Moradi
T3 Amir Moghadam 9 - 1 Mohammad Nade
T4 Behzad Panjeh 8 - 9 Arsalan Taham
T5 Iman Ghobadi 5 - 9 Majid Bakyar
T6 Kaveh Karimi 9 - 7 Ghasem Fallah
T7 Farid Azadi 9 - 5 Peiman Shahou
T8 Behrouz Kahri 6 - 9 Abdolreza Dar
T9 Asghar Solgi 9 - 3 Ehsan Eghbali
T10 Arian Tavakol 2 - 9 Kambiz Kouti
T11 Yazdan Jalili 9 - 3 Bahram karbas
T12 Mostafa Zabay 9 - 6 Babak Moradi
Sit-out : Nader Shiani

Share