The professional players Sanandaj Backgammon Tournament -

# Name W L RB B AV
1. Farhad Masoudvazir 4 1 0 1 13
2. hamed amoeean 4 1 0 1 13
3. Hiwa Maarofi 4 1 0 1 11
4. kamran rahimy 3 2 0 1 -3
5. rezgar nazdar 3 2 0 0 0
6. Amir Zandi 2 2 0 0 0
7. RAHMAT GAROUSI 2 2 0 0 0
8. Adib Sedighzadeh 2 2 0 0 -3
9. Keihan karimraof 1 2 0 0 5
10. Shahin Gorji 1 2 0 0 -5
11. Sherko khodajoeii 1 2 0 0 -5
12. shayan rahimpour 0 2 0 0 -4
13. Sirwan heidari 0 2 0 0 -6
14. kamyar rahimy 0 2 0 0 -8
15. nima mohamadi 0 2 0 0 -8
6. Round : 13/11/2017 17:00
T1 kamran rahimy 2 - 7 hamed amoeean
T2 Hiwa Maarofi 3 - 7 Farhad Masoud
5. Round : 13/11/2017 15:00
T1 Hiwa Maarofi 7 - 3 hamed amoeean
T2 kamran rahimy 7 - 4 rezgar nazdar
Sit-out : Farhad Masoudvaziri
4. Round : 13/11/2017 15:00
T1 Hiwa Maarofi 7 - 0 kamran rahimy
T2 hamed amoeean 7 - 0 Adib Sedighza
T3 Farhad Masoud 7 - 4 RAHMAT GAROUS
T4 Amir Zandi 6 - 7 rezgar nazdar
3. Round : 13/11/2017 13:00
T1 Hiwa Maarofi 7 - 5 Adib Sedighza
T2 hamed amoeean 7 - 5 Amir Zandi
T3 Keihan karimr 6 - 7 Farhad Masoud
T4 Sherko khodaj 3 - 7 rezgar nazdar
T5 Shahin Gorji 6 - 7 RAHMAT GAROUS
Sit-out : kamran rahimy
2. Round : 13/11/2017 12:00
T1 Sherko khodaj 5 - 7 Amir Zandi
T2 Adib Sedighza 7 - 4 rezgar nazdar
T3 kamran rahimy 7 - 2 Shahin Gorji
T4 kamyar rahimy 0 - 7 Keihan karimr
T5 Sirwan heidar 2 - 7 RAHMAT GAROUS
T6 hamed amoeean 7 - 4 shayan rahimp
T7 Farhad Masoud 7 - 1 nima mohamadi
Sit-out : Hiwa Maarofi
1. Round :
T1 kamran rahimy 7 - 6 Farhad Masoud
T2 Keihan karimr 6 - 7 Shahin Gorji
T3 Sherko khodaj 7 - 6 Sirwan heidar
T4 kamyar rahimy 6 - 7 Amir Zandi
T5 Hiwa Maarofi 7 - 5 nima mohamadi
T6 shayan rahimp 6 - 7 rezgar nazdar
T7 Adib Sedighza 7 - 4 RAHMAT GAROUS
Sit-out : hamed amoeean

Share