The 30th Sanandaj Backgammon Tournament -

# Name W L RB B AV
1. Sherko khodajoeii 6 0 0 1 21
2. Amir Zandi 5 2 0 0 -1
3. payam farajolahi 4 2 0 0 11
4. shayan rahimpour 3 2 0 1 0
5. Navid velayati 3 2 0 0 6
6. Sirwan heidari 3 2 0 0 4
7. milad khodamoradi 2 2 0 0 6
8. Farzam Ja'fari 2 2 0 0 5
9. kian moradi 2 2 0 0 4
10. emad khoshkho 1 2 0 0 0
11. Adib Sedighzadeh 1 2 0 0 -5
12. rezgar nazdar 1 2 0 0 -5
13. hamed amoeean 1 2 0 0 -7
14. Pezhman bahrami 0 2 0 0 -4
15. Saevan yavari rad 0 2 0 0 -4
16. kamran rahimy 0 2 0 0 -9
17. RAHMAT GAROUSI 0 2 0 0 -10
18. Salah Saadvand 0 2 0 0 -12
7. Round : 03/11/2017 14:00
T1 Amir Zandi 0 - 7 Sherko khodaj
6. Round : 03/11/2017 13:00
T1 shayan rahimp 1 - 7 Sherko khodaj
T2 payam farajol 5 - 7 Amir Zandi
5. Round : 03/11/2017 12:00
T1 Amir Zandi 2 - 7 Sherko khodaj
T2 payam farajol 7 - 6 Sirwan heidar
T3 Navid velayat 2 - 7 shayan rahimp
4. Round : 03/11/2017 11:00
T1 shayan rahimp 4 - 7 Amir Zandi
T2 milad khodamo 4 - 7 Navid velayat
T3 payam farajol 7 - 5 Farzam Ja'far
T4 kian moradi 5 - 7 Sirwan heidar
Sit-out : Sherko khodajoeii
3. Round : 03/11/2017 10:00
T1 Amir Zandi 7 - 6 Sirwan heidar
T2 Sherko khodaj 7 - 6 Farzam Ja'far
T3 hamed amoeean 1 - 7 Navid velayat
T4 milad khodamo 7 - 0 Adib Sedighza
T5 payam farajol 7 - 2 emad khoshkho
T6 kian moradi 7 - 1 rezgar nazdar
Sit-out : shayan rahimpour
2. Round : 03/11/2017 09:00
T1 kian moradi 6 - 7 Farzam Ja'far
T2 Amir Zandi 7 - 3 rezgar nazdar
T3 Navid velayat 6 - 7 Sherko khodaj
T4 Sirwan heidar 7 - 6 emad khoshkho
T5 shayan rahimp 7 - 4 Pezhman bahra
T6 hamed amoeean 7 - 5 kamran rahimy
T7 milad khodamo 7 - 4 Saevan yavari
T8 payam farajol 7 - 1 Salah Saadvan
T9 RAHMAT GAROUS 2 - 7 Adib Sedighza
1. Round :
T1 Pezhman bahra 6 - 7 Sherko khodaj
T2 milad khodamo 6 - 7 kian moradi
T3 Amir Zandi 7 - 6 Saevan yavari
T4 payam farajol 6 - 7 shayan rahimp
T5 Navid velayat 7 - 4 Adib Sedighza
T6 hamed amoeean 4 - 7 Sirwan heidar
T7 RAHMAT GAROUS 2 - 7 rezgar nazdar
T8 Salah Saadvan 1 - 7 emad khoshkho
T9 kamran rahimy 0 - 7 Farzam Ja'far

Share