نوجوانان کرمانشاه دوره دوم یادواره معین الماسی -

# Name W L RB B AV
1. Hakan Moradi 6 1 0 0 16
2. Ami Ali Azimi 4 2 0 1 5
3. Arash Kakou 3 2 0 0 4
4. Yasamin Khosravi 2 2 0 1 3
5. Mohammad Hosein Fa 2 2 0 0 -1
6. Ilya Almasi 1 2 0 0 -1
7. Ilya Solgi 1 2 0 0 -3
8. Mani Azizi 0 2 0 0 -6
9. Parnian Soltani 0 2 0 0 -8
10. Javad Soltani 0 2 0 0 -9
7. Round : 04/11/2017 19:00
T1 Ami Ali Azimi 2 - 5 Hakan Moradi
6. Round : 04/11/2017 19:00
T1 Ami Ali Azimi 3 - 5 Hakan Moradi
5. Round : 04/11/2017 18:00
T1 Ami Ali Azimi 5 - 2 Arash Kakou
T2 Yasamin Khosr 0 - 5 Hakan Moradi
4. Round : 04/11/2017 17:00
T1 Mohammad Hose 3 - 5 Hakan Moradi
T2 Arash Kakou 5 - 4 Yasamin Khosr
Sit-out : Ami Ali Azimi
3. Round : 04/11/2017 16:00
T1 Mohammad Hose 2 - 5 Ami Ali Azimi
T2 Ilya Solgi 2 - 5 Hakan Moradi
T3 Ilya Almasi 3 - 5 Arash Kakou
Sit-out : Yasamin Khosravi
2. Round : 04/11/2017 15:00
T1 Mohammad Hose 5 - 4 Arash Kakou
T2 Ami Ali Azimi 5 - 4 Ilya Almasi
T3 Parnian Solta 0 - 5 Ilya Solgi
T4 Javad Soltani 1 - 5 Hakan Moradi
T5 Mani Azizi 1 - 5 Yasamin Khosr
1. Round :
T1 Parnian Solta 2 - 5 Mohammad Hose
T2 Ilya Solgi 0 - 5 Arash Kakou
T3 Javad Soltani 0 - 5 Yasamin Khosr
T4 Ami Ali Azimi 5 - 2 Hakan Moradi
T5 Mani Azizi 3 - 5 Ilya Almasi

Share