Kermanshah 72 -

# Name W L RB B AV
1. Peiman Shahouneh 7 0 0 1 43
2. Yousof Sariri 6 2 0 0 19
3. Hazhir Atari 5 2 0 0 15
4. Asghar Salimi 5 2 0 0 -2
5. Keivan Fattahi 4 2 0 0 16
6. Kaveh Karimi 4 2 0 0 10
7. Farshad Safaei 4 2 0 0 3
8. Milaad Khalvandi 3 2 0 0 12
9. Alireza Solgi 3 2 0 0 5
10. Shahram Darestani 3 2 0 0 4
11. Kamran Sarvi 2 2 0 1 12
12. Amin Naderi 2 2 0 1 5
13. Babak Moradi 2 2 0 0 6
14. Masoud Sarab Khosk 2 2 0 0 4
15. Reza Haji Zadeh Mo 2 2 0 0 1
16. Ehsan Eghbali 2 2 0 0 0
17. Majid Ghal'ehei 2 2 0 0 -3
18. Bahman Gharaveisi 2 2 0 0 -5
19. Abdolreza Darestan 1 2 0 0 -1
20. Amir Golegolab 1 2 0 0 -2
21. Amir Zafari 1 2 0 0 -7
22. Hamzeh Heidari 1 2 0 0 -7
23. Hosein Moradi 1 2 0 0 -7
24. Farid Azadi 1 2 0 0 -8
25. Mohammad Shiani 1 2 0 0 -11
26. Javad Emshasfand 1 2 0 0 -13
27. Ghasem Fallahi 0 2 0 1 -10
28. Meisam Boroumand 0 2 0 0 -7
29. Amin Hatamian 0 2 0 0 -8
30. Behrouz Kahrizi 0 2 0 0 -9
31. Mostafa Zabayehi 0 2 0 0 -9
32. Behzad Panjeh Zade 0 2 0 0 -10
33. Bahram karbasi 0 2 0 0 -11
34. Yahya Almasi 0 2 0 0 -11
35. Mohsen Rahimi 0 2 0 0 -14
9. Round : 15/09/2017 17:00
8. Round : 15/09/2017 17:00
T1 Peiman Shahou 9 - 4 Yousof Sariri
7. Round : 15/09/2017 16:00
T1 Hazhir Atari 5 - 9 Yousof Sariri
T2 Peiman Shahou 9 - 3 Asghar Salimi
6. Round : 15/09/2017 15:00
T1 Keivan Fattah 7 - 9 Yousof Sariri
T2 Hazhir Atari 9 - 8 Farshad Safae
T3 Asghar Salimi 9 - 7 Kaveh Karimi
Sit-out : Peiman Shahouneh
5. Round : 15/09/2017 14:00
T1 Peiman Shahou 9 - 5 Kaveh Karimi
T2 Hazhir Atari 9 - 4 Alireza Solgi
T3 Amin Naderi 6 - 9 Asghar Salimi
T4 Keivan Fattah 9 - 5 Milaad Khalv
T5 Kamran Sarvi 8 - 9 Farshad Safae
T6 Shahram Dares 6 - 9 Yousof Sariri
4. Round : 15/09/2017 11:00
T1 Amin Naderi 8 - 9 Kaveh Karimi
T2 Peiman Shahou 9 - 0 Farshad Safae
T3 Hazhir Atari 9 - 0 Ehsan Eghbali
T4 Milaad Khalv 9 - 0 Bahman Gharav
T5 Alireza Solgi 9 - 8 Reza Haji Zad
T6 Keivan Fattah 9 - 5 Majid Ghal'eh
T7 Kamran Sarvi 9 - 2 Asghar Salimi
T8 Shahram Dares 9 - 6 Babak Moradi
T9 Masoud Sarab 1 - 9 Yousof Sariri
3. Round : 15/09/2017 10:00
T1 Reza Haji Zad 5 - 9 Farshad Safae
T2 Peiman Shahou 9 - 0 Shahram Dares
T3 Majid Ghal'eh 6 - 9 Kaveh Karimi
T4 Asghar Salimi 9 - 7 Babak Moradi
T5 Ehsan Eghbali 9 - 0 Javad Emshasf
T6 Mohammad Shia 2 - 9 Milaad Khalv
T7 Alireza Solgi 9 - 5 Hamzeh Heidar
T8 Ghasem Fallah 6 - 9 Yousof Sariri
T9 Hazhir Atari 9 - 5 Amir Golegola
T10 Keivan Fattah 9 - 2 Abdolreza Dar
T11 Amir Zafari 1 - 9 Kamran Sarvi
T12 Farid Azadi 0 - 9 Masoud Sarab
T13 Bahman Gharav 9 - 4 Hosein Moradi
Sit-out : Amin Naderi
2. Round : 15/09/2017 09:00
T1 Hamzeh Heidar 4 - 9 Reza Haji Zad
T2 Milaad Khalv 7 - 9 Asghar Salimi
T3 Amin Naderi 9 - 7 Kamran Sarvi
T4 Peiman Shahou 9 - 3 Hosein Moradi
T5 Majid Ghal'eh 9 - 8 Ehsan Eghbali
T6 Mohammad Shia 2 - 9 Babak Moradi
T7 Amir Golegola 4 - 9 Farshad Safae
T8 Javad Emshasf 1 - 9 Kaveh Karimi
T9 Shahram Dares 9 - 2 Bahman Gharav
T10 Abdolreza Dar 9 - 2 Bahram karbas
T11 Hazhir Atari 9 - 5 Meisam Boroum
T12 Amir Zafari 9 - 2 Behzad Panjeh
T13 Mohsen Rahimi 2 - 9 Masoud Sarab
T14 Amin Hatamian 2 - 9 Yousof Sariri
T15 Keivan Fattah 9 - 4 Mostafa Zabay
T16 Alireza Solgi 9 - 0 Yahya Almasi
T17 Behrouz Kahri 2 - 9 Farid Azadi
Sit-out : Ghasem Fallahi
1. Round :
T1 Reza Haji Zad 9 - 8 Abdolreza Dar
T2 Peiman Shahou 9 - 5 Mostafa Zabay
T3 Ehsan Eghbali 9 - 8 Amin Hatamian
T4 Majid Ghal'eh 9 - 6 Behzad Panjeh
T5 Farid Azadi 3 - 9 Bahman Gharav
T6 Farshad Safae 9 - 6 Yousof Sariri
T7 Hazhir Atari 5 - 9 Babak Moradi
T8 Amir Zafari 3 - 9 Shahram Dares
T9 Behrouz Kahri 7 - 9 Milaad Khalv
T10 Mohammad Shia 9 - 6 Meisam Boroum
T11 Amin Naderi 9 - 2 Ghasem Fallah
T12 Bahram karbas 5 - 9 Hosein Moradi
T13 Keivan Fattah 7 - 9 Asghar Salimi
T14 Amir Golegola 9 - 2 Mohsen Rahimi
T15 Yahya Almasi 7 - 9 Hamzeh Heidar
T16 Alireza Solgi 5 - 9 Kaveh Karimi
T17 Javad Emshasf 9 - 5 Masoud Sarab
Sit-out : Kamran Sarvi

Share