tehran 79 - ( بزرگداشت جلیل خلیلی) -

# Name W L RB B AV
1. Masoud Koroush Nia 7 1 0 1 32
2. Amir Talaei 6 2 0 1 30
3. Ali Nazeri 6 2 0 0 26
4. Kaveh Farahani 5 2 0 0 22
5. Amir Mojtabavi 5 2 0 0 16
6. Nima Shahsavar 4 2 0 0 13
7. Alireza Tabatabaei 4 2 0 0 4
8. saeed moosavi 4 2 0 0 2
9. Hesam soleymani 3 2 0 0 4
10. Mohammadreza Moei 3 2 0 0 4
11. ARMIN HEDAYATI 3 2 0 0 3
12. Parviz Roshani 3 2 0 0 -1
13. Giti Omidi 2 2 0 0 1
14. Bahram Farahani 2 2 0 0 0
15. MAJID GHIASI 2 2 0 0 0
16. Arezoo Mohamadi 2 2 0 0 -2
17. Sourena rafiei 2 2 0 0 -2
18. Bahareh Talaei 2 2 0 0 -3
19. PARVIZ ROKH 2 2 0 0 -8
20. Alireza Nikpour 2 2 0 0 -9
21. Ali Bagheri 1 2 0 0 5
22. Aidin Mehtar 1 2 0 0 0
23. Amir hasannia 1 2 0 0 -3
24. Jalil Khalili 1 2 0 0 -4
25. aref.mirmosavi 1 2 0 0 -7
26. Behzad Yadegari 1 2 0 0 -7
27. ALİREZA SARABİ 1 2 0 0 -8
28. Kian Ghods 1 2 0 0 -9
29. Arash Golzari 1 2 0 0 -10
30. Mehdi Khorampour 1 2 0 0 -11
31. Sara Mahmoudi 0 2 0 0 -2
32. Keyvan Shahpanah 0 2 0 0 -4
33. Mehdi Moghadam 0 2 0 0 -4
34. Shahrooz Zareie 0 2 0 0 -6
35. milad shams 0 2 0 0 -8
36. Amirhosin Rahmani 0 2 0 0 -10
37. Bahman Vahid 0 2 0 0 -10
38. Ehsan Jarrah 0 2 0 0 -10
39. Omid Mansouri 0 2 0 0 -10
40. parvin shahsavar 0 2 0 0 -14
9. Round : 08/09/2017 22:00
T1 Masoud Korous 9 - 8 Amir Talaei
8. Round : 08/09/2017 21:00
T1 Masoud Korous 9 - 4 Ali Nazeri
Sit-out : Amir Talaei
7. Round : 08/09/2017 19:00
T1 Amir Mojtabav 8 - 9 Ali Nazeri
T2 Amir Talaei 9 - 2 Kaveh Farahan
Sit-out : Masoud Koroush Nia
6. Round : 08/09/2017 18:00
T1 saeed moosavi 5 - 9 Amir Mojtabav
T2 Amir Talaei 9 - 2 Alireza Tabat
T3 Masoud Korous 9 - 3 Nima Shahsava
T4 Kaveh Farahan 9 - 5 Ali Nazeri
5. Round : 08/09/2017 16:00
T1 Amir Talaei 4 - 9 Ali Nazeri
T2 saeed moosavi 9 - 7 Hesam soleyma
T3 ARMIN HEDAYAT 7 - 9 Nima Shahsava
T4 Mohammadreza 0 - 9 Kaveh Farahan
T5 Masoud Korous 9 - 0 Parviz Roshan
T6 Alireza Tabat 5 - 9 Amir Mojtabav
4. Round : 08/09/2017 15:00
T1 Amir Talaei 9 - 5 Kaveh Farahan
T2 Mohammadreza 3 - 9 Alireza Tabat
T3 Alireza Nikpo 4 - 9 Hesam soleyma
T4 ARMIN HEDAYAT 9 - 5 Bahareh Talae
T5 Sourena rafie 0 - 9 Parviz Roshan
T6 Arezoo Mohama 5 - 9 Amir Mojtabav
T7 Masoud Korous 9 - 2 MAJID GHIASI
T8 saeed moosavi 9 - 2 PARVIZ ROKH
T9 Giti Omidi 3 - 9 Nima Shahsava
T10 Bahram Faraha 2 - 9 Ali Nazeri
3. Round : 08/09/2017 13:00
T1 MAJID GHIASI 8 - 9 Alireza Tabat
T2 saeed moosavi 2 - 9 Ali Nazeri
T3 Mohammadreza 9 - 6 Amir Mojtabav
T4 Amir Talaei 9 - 2 Giti Omidi
T5 Kaveh Farahan 9 - 6 PARVIZ ROKH
T6 aref.mirmosav 2 - 9 Masoud Korous
T7 Aidin Mehtar 8 - 9 Hesam soleyma
T8 ARMIN HEDAYAT 9 - 8 Ali Bagheri
T9 Sourena rafie 9 - 5 Arash Golzari
T10 Kian Ghods 0 - 9 Bahram Faraha
T11 Behzad Yadega 3 - 9 Parviz Roshan
T12 Arezoo Mohama 9 - 8 Amir hasannia
T13 ALİREZA SARA 4 - 9 Nima Shahsava
T14 Alireza Nikpo 9 - 8 Jalil Khalili
T15 Bahareh Talae 9 - 5 Mehdi Khoramp
2. Round : 08/09/2017 10:00
T1 Mohammadreza 9 - 2 Jalil Khalili
T2 Aidin Mehtar 2 - 9 Alireza Tabat
T3 saeed moosavi 9 - 6 Nima Shahsava
T4 Amir Talaei 9 - 5 ARMIN HEDAYAT
T5 Kian Ghods 8 - 9 PARVIZ ROKH
T6 Arezoo Mohama 4 - 9 MAJID GHIASI
T7 ALİREZA SARA 2 - 9 Ali Nazeri
T8 Masoud Korous 2 - 9 Giti Omidi
T9 Mehdi Khoramp 0 - 9 Kaveh Farahan
T10 Ali Bagheri 8 - 9 Amir Mojtabav
T11 Alireza Nikpo 9 - 6 Mehdi Moghada
T12 Bahman Vahid 8 - 9 Bahareh Talae
T13 Ehsan Jarrah 5 - 9 Hesam soleyma
T14 Omid Mansouri 3 - 9 Amir hasannia
T15 parvin shahsa 4 - 9 Bahram Faraha
T16 Keyvan Shahpa 8 - 9 Parviz Roshan
T17 milad shams 8 - 9 Arash Golzari
T18 Behzad Yadega 9 - 3 Amirhosin Rah
T19 aref.mirmosav 9 - 8 Sara Mahmoudi
T20 Shahrooz Zar 5 - 9 Sourena rafie
1. Round :
T1 Mohammadreza 9 - 0 parvin shahsa
T2 Behzad Yadega 2 - 9 Amir Talaei
T3 Amirhosin Rah 5 - 9 ARMIN HEDAYAT
T4 Sara Mahmoudi 8 - 9 Kian Ghods
T5 milad shams 2 - 9 Amir Mojtabav
T6 Aidin Mehtar 9 - 1 Alireza Nikpo
T7 Arezoo Mohama 9 - 3 Ehsan Jarrah
T8 saeed moosavi 9 - 8 Mehdi Moghada
T9 Bahman Vahid 0 - 9 Nima Shahsava
T10 aref.mirmosav 8 - 9 Alireza Tabat
T11 Keyvan Shahpa 6 - 9 MAJID GHIASI
T12 Shahrooz Zar 7 - 9 Mehdi Khoramp
T13 Masoud Korous 9 - 5 Hesam soleyma
T14 Sourena rafie 8 - 9 PARVIZ ROKH
T15 ALİREZA SARA 9 - 5 Omid Mansouri
T16 Parviz Roshan 1 - 9 Kaveh Farahan
T17 Ali Bagheri 9 - 2 Arash Golzari
T18 Ali Nazeri 9 - 1 Amir hasannia
T19 Bahareh Talae 5 - 9 Jalil Khalili
T20 Giti Omidi 9 - 2 Bahram Faraha

Share