Alborz Nard Tournament 1 -

# Name W L RB B AV
1. Kaveh Farahani 6 1 0 1 10
2. Alireza Tabatabaie 5 2 0 1 5
3. Amir Mojtabavi 4 2 0 1 14
4. Apameh Zamani 3 2 0 1 6
5. Parwin Shahsavar 3 2 0 1 3
6. Mehdi Khorampour 3 2 0 0 6
7. Saeed Shajari 2 2 0 1 2
8. Omid Irannejad 2 2 0 0 4
9. Nima Shahsavar 2 2 0 0 2
10. Mehdi Moghadam 1 2 0 0 -1
11. Hamidreza SH 1 2 0 0 -6
12. Mohammad Hosseini 1 2 0 0 -6
13. Ali Bagheri 0 2 0 1 -7
14. Amir Moosavi Jalal 0 2 0 0 -6
15. Ebrahim Raeiati 0 2 0 0 -8
16. Sanaz Soltani 0 2 0 0 -8
17. Saeed Alvandi 0 2 0 0 -10
8. Round : 09/09/2017 08:00
T1 Alireza Tabat 3 - 5 Kaveh Farahan
7. Round : 08/09/2017 15:00
T1 Kaveh Farahan 5 - 4 Amir Mojtabav
Sit-out : Alireza Tabatabaie
6. Round : 25/08/2017 22:00
T1 Kaveh Farahan 5 - 2 Parwin Shahsa
T2 Alireza Tabat 5 - 2 Apameh Zamani
Sit-out : Amir Mojtabavi
5. Round : 25/08/2017 20:00
T1 Kaveh Farahan 5 - 3 Saeed Shajari
T2 Alireza Tabat 5 - 3 Mehdi Khoramp
T3 Amir Mojtabav 5 - 2 Parwin Shahsa
Sit-out : Apameh Zamani
4. Round : 25/08/2017 18:00
T1 Mehdi Khoramp 2 - 5 Parwin Shahsa
T2 Kaveh Farahan 5 - 3 Omid Iranneja
T3 Alireza Tabat 5 - 4 Nima Shahsava
T4 Amir Mojtabav 4 - 5 Apameh Zamani
Sit-out : Saeed Shajari
3. Round : 25/08/2017 16:00
T1 Omid Iranneja 2 - 5 Mehdi Khoramp
T2 Saeed Shajari 2 - 5 Amir Mojtabav
T3 Mohammad Hoss 0 - 5 Apameh Zamani
T4 Alireza Tabat 5 - 0 Hamidreza SH
T5 Ali Bagheri 1 - 5 Parwin Shahsa
T6 Mehdi Moghada 1 - 5 Nima Shahsava
Sit-out : Kaveh Farahani
2. Round : 25/08/2017 12:00
T1 Saeed Shajari 5 - 1 Nima Shahsava
T2 Mohammad Hoss 0 - 5 Amir Mojtabav
T3 Alireza Tabat 0 - 5 Omid Iranneja
T4 Apameh Zamani 3 - 5 Parwin Shahsa
T5 Hamidreza SH 5 - 2 Amir Moosavi
T6 Mehdi Moghada 5 - 1 Sanaz Soltani
T7 Kaveh Farahan 5 - 2 Ebrahim Raeia
T8 Saeed Alvandi 0 - 5 Mehdi Khoramp
Sit-out : Ali Bagheri
1. Round :
T1 Alireza Tabat 5 - 4 Mehdi Moghada
T2 Saeed Shajari 5 - 2 Ali Bagheri
T3 Saeed Alvandi 0 - 5 Apameh Zamani
T4 Kaveh Farahan 2 - 5 Mehdi Khoramp
T5 Mohammad Hoss 5 - 1 Hamidreza SH
T6 Sanaz Soltani 1 - 5 Omid Iranneja
T7 Ebrahim Raeia 0 - 5 Amir Mojtabav
T8 Amir Moosavi 2 - 5 Nima Shahsava
Sit-out : Parwin Shahsavar

Share