Alborz BG Tournament 1 -

# Name W L RB B AV
1. Alireza Tabatabaie 7 0 0 0 54
2. Keyvan Shahpanah 4 2 0 1 -1
3. Ali Bagheri 4 2 0 0 8
4. Parwin Shahsavar 3 2 0 0 6
5. Mohammadreza M 3 2 0 0 -2
6. Nima Shahsavar 2 2 0 1 1
7. Mehdi Moghadam 2 2 0 0 8
8. Omid Irannejad 2 2 0 0 6
9. Apameh Zamani 1 2 0 1 -1
10. Saeed Alvandi 1 2 0 1 -11
11. Saeed Shajari 1 2 0 0 -2
12. Mehdi Khorampour 1 2 0 0 -9
13. Amir Moosavi Jalal 1 2 0 0 -10
14. Kaveh Farahani 0 2 0 0 -9
15. Amir Mojtabavi 0 2 0 0 -11
16. Hamidreza SH 0 2 0 0 -11
17. Ali Amin Ranjbar 0 2 0 0 -16
7. Round : 25/08/2017 18:00
T1 Alireza Tabat 11 - 4 Keyvan Shahpa
6. Round : 25/08/2017 18:00
T1 Ali Bagheri 0 - 11 Alireza Tabat
Sit-out : Keyvan Shahpanah
5. Round : 25/08/2017 16:00
T1 Ali Bagheri 11 - 5 Parwin Shahsa
T2 Mohammadreza 0 - 11 Alireza Tabat
T3 Keyvan Shahpa 11 - 8 Nima Shahsava
4. Round : 25/08/2017 14:00
T1 Alireza Tabat 11 - 1 Keyvan Shahpa
T2 Omid Iranneja 9 - 11 Nima Shahsava
T3 Mohammadreza 11 - 6 Saeed Alvandi
T4 Ali Bagheri 11 - 10 Mehdi Moghada
T5 Apameh Zamani 9 - 11 Parwin Shahsa
3. Round : 25/08/2017 12:00
T1 Omid Iranneja 3 - 11 Alireza Tabat
T2 Mohammadreza 6 - 11 Keyvan Shahpa
T3 Mehdi Khoramp 1 - 11 Mehdi Moghada
T4 Ali Bagheri 11 - 2 Amir Moosavi
T5 Saeed Shajari 10 - 11 Saeed Alvandi
T6 Parwin Shahsa 11 - 6 Nima Shahsava
Sit-out : Apameh Zamani
2. Round : 25/08/2017 10:00
T1 Amir Moosavi 6 - 11 Keyvan Shahpa
T2 Omid Iranneja 11 - 2 Mehdi Moghada
T3 Mohammadreza 11 - 5 Apameh Zamani
T4 Ali Bagheri 8 - 11 Alireza Tabat
T5 Hamidreza SH 3 - 11 Parwin Shahsa
T6 Kaveh Farahan 8 - 11 Saeed Shajari
T7 Amir Mojtabav 4 - 11 Nima Shahsava
T8 Ali Amin Ranj 3 - 11 Mehdi Khoramp
Sit-out : Saeed Alvandi
1. Round :
T1 Amir Mojtabav 7 - 11 Alireza Tabat
T2 Saeed Shajari 7 - 11 Amir Moosavi
T3 Saeed Alvandi 4 - 11 Apameh Zamani
T4 Mehdi Khoramp 4 - 11 Omid Iranneja
T5 Hamidreza SH 8 - 11 Mohammadreza
T6 Ali Amin Ranj 3 - 11 Mehdi Moghada
T7 Parwin Shahsa 8 - 11 Keyvan Shahpa
T8 Ali Bagheri 11 - 5 Kaveh Farahan
Sit-out : Nima Shahsavar

Share