Kermanshah 69 -

# Name W L RB B AV
1. Bahman Gharaveisi 7 0 0 1 37
2. Amir Golegolab 5 2 0 1 24
3. Behzad Panjeh Zade 5 2 0 0 19
4. Hazhir Atari 4 2 0 0 4
5. Yahya Almasi 4 2 0 0 2
6. Farzam Ja'fari 4 2 0 0 -9
7. Peiman Shahouneh 3 2 0 0 16
8. Ghasem Fallahi 3 2 0 0 15
9. Kaveh Karimi 3 2 0 0 13
10. Masoud Sarab Khosk 3 2 0 0 0
11. Shirko Khodajouei 2 2 0 0 11
12. Majid Ghal'ehei 2 2 0 0 7
13. Hamzeh Heidari 2 2 0 0 -4
14. Rahmat Garousi 2 2 0 0 -5
15. Mostafa Zabayehi 2 2 0 0 -9
16. Alireza Solgi 1 2 0 0 0
17. Sirwan heidari 1 2 0 0 -3
18. Erfan Taheri 1 2 0 0 -4
19. Amin Naderi 1 2 0 0 -5
20. Akbar Salimi 1 2 0 0 -8
21. Abdolreza Darestan 0 2 0 1 -8
22. Asghar Salimi 0 2 0 1 -13
23. Hesam Sarvi 0 2 0 0 -3
24. Bahram karbasi 0 2 0 0 -6
25. Majid Bakyar 0 2 0 0 -12
26. Shahram Darestani 0 2 0 0 -12
27. Ehsan Eghbali 0 2 0 0 -13
28. Arian Tavakoli 0 2 0 0 -16
29. Rasoul Rahimi 0 2 0 0 -18
8. Round : 02/09/2017 16:00
T1 Amir Golegola 8 - 9 Bahman Gharav
7. Round : 25/08/2017 17:00
T1 Amir Golegola 9 - 4 Behzad Panjeh
Sit-out : Bahman Gharaveisi
6. Round : 25/08/2017 15:00
T1 Yahya Almasi 7 - 9 Amir Golegola
T2 Farzam Ja'far 0 - 9 Behzad Panjeh
T3 Hazhir Atari 2 - 9 Bahman Gharav
5. Round : 25/08/2017 14:00
T1 Bahman Gharav 9 - 6 Behzad Panjeh
T2 Yahya Almasi 9 - 7 Peiman Shahou
T3 Farzam Ja'far 9 - 8 Ghasem Fallah
T4 Hazhir Atari 9 - 7 Kaveh Karimi
T5 Amir Golegola 9 - 0 Masoud Sarab
4. Round : 25/08/2017 12:00
T1 Ghasem Fallah 8 - 9 Behzad Panjeh
T2 Bahman Gharav 9 - 6 Peiman Shahou
T3 Rahmat Garous 7 - 9 Yahya Almasi
T4 Shirko Khodaj 4 - 9 Masoud Sarab
T5 Hamzeh Heidar 4 - 9 Farzam Ja'far
T6 Majid Ghal'eh 6 - 9 Hazhir Atari
T7 Mostafa Zabay 1 - 9 Kaveh Karimi
Sit-out : Amir Golegolab
3. Round : 25/08/2017 10:00
T1 Shirko Khodaj 7 - 9 Ghasem Fallah
T2 Hamzeh Heidar 5 - 9 Peiman Shahou
T3 Yahya Almasi 3 - 9 Behzad Panjeh
T4 Mostafa Zabay 0 - 9 Bahman Gharav
T5 Majid Ghal'eh 9 - 3 Asghar Salimi
T6 Sirwan heidar 7 - 9 Masoud Sarab
T7 Rahmat Garous 9 - 8 Amin Naderi
T8 Farzam Ja'far 9 - 8 Alireza Solgi
T9 Erfan Taheri 4 - 9 Hazhir Atari
T10 Akbar Salimi 2 - 9 Kaveh Karimi
T11 Amir Golegola 9 - 4 Abdolreza Dar
2. Round : 25/08/2017 09:00
T1 Ghasem Fallah 9 - 2 Asghar Salimi
T2 Hamzeh Heidar 9 - 7 Majid Ghal'eh
T3 Sirwan heidar 6 - 9 Yahya Almasi
T4 Hazhir Atari 5 - 9 Mostafa Zabay
T5 Farzam Ja'far 0 - 9 Peiman Shahou
T6 Alireza Solgi 2 - 9 Bahman Gharav
T7 Shirko Khodaj 9 - 0 Amin Naderi
T8 Shahram Dares 3 - 9 Masoud Sarab
T9 Rahmat Garous 9 - 8 Hesam Sarvi
T10 Rasoul Rahimi 0 - 9 Erfan Taheri
T11 Akbar Salimi 9 - 2 Majid Bakyar
T12 Behzad Panjeh 9 - 6 Bahram karbas
T13 Arian Tavakol 1 - 9 Kaveh Karimi
T14 Ehsan Eghbali 3 - 9 Amir Golegola
Sit-out : Abdolreza Darestani
1. Round :
T1 Arian Tavakol 1 - 9 Behzad Panjeh
T2 Amin Naderi 9 - 4 Majid Bakyar
T3 Peiman Shahou 9 - 1 Kaveh Karimi
T4 Farzam Ja'far 9 - 7 Hesam Sarvi
T5 Mostafa Zabay 9 - 5 Masoud Sarab
T6 Erfan Taheri 1 - 9 Alireza Solgi
T7 Yahya Almasi 9 - 6 Abdolreza Dar
T8 Rasoul Rahimi 0 - 9 Shirko Khodaj
T9 Majid Ghal'eh 9 - 3 Shahram Dares
T10 Akbar Salimi 1 - 9 Ghasem Fallah
T11 Ehsan Eghbali 2 - 9 Bahman Gharav
T12 Sirwan heidar 9 - 7 Amir Golegola
T13 Hamzeh Heidar 9 - 6 Bahram karbas
T14 Rahmat Garous 4 - 9 Hazhir Atari
Sit-out : Asghar Salimi

Share