Kermanshah 61 -

# Name W L RB B AV
1. Yousof Sariri 7 0 0 1 27
2. Majid Ghal'ehei 5 2 0 1 4
3. Mostafa Zabayehi 5 2 0 0 9
4. Kaveh Karimi 4 2 0 0 20
5. Ehsan Kiasati 4 2 0 0 13
6. Mohsen Rahimi 4 2 0 0 3
7. Amin Naderi 3 2 0 0 13
8. Bahram karbasi 3 2 0 0 10
9. Amir Golegolab 3 2 0 0 3
10. Hosein Moradi 3 2 0 0 -9
11. Behzad Panjeh Zade 2 2 0 0 11
12. Hazhir Atari 2 2 0 0 2
13. Erfan Asgari 2 2 0 0 -2
14. Erfan Kiasati 2 2 0 0 -2
15. Peiman Shahouneh 2 2 0 0 -6
16. Bahman Gharaveisi 1 2 0 0 5
17. Mohammad Shiani 1 2 0 0 -2
18. Alireza Solgi 1 2 0 0 -4
19. Keivan Amiri 1 2 0 0 -5
20. Hamzeh Heidari 1 2 0 0 -6
21. Houman Khatami 1 2 0 0 -6
22. Asghar Salimi 1 2 0 0 -7
23. Abdolreza Darestan 0 2 0 0 -4
24. Ghasem Fallahi 0 2 0 0 -5
25. Ali Taheri 0 2 0 0 -7
26. Masoud Sarab Khosk 0 2 0 0 -8
27. Asghar Solgi 0 2 0 0 -10
28. Javad Emshasfand 0 2 0 0 -10
29. Moein Moeini 0 2 0 0 -11
30. Amin Hatamian 0 2 0 0 -16
8. Round : 09/06/2017 18:00
T1 Yousof Sariri 9 - 2 Majid Ghal'eh
7. Round : 09/06/2017 16:00
T1 Mostafa Zabay 0 - 9 Majid Ghal'eh
Sit-out : Yousof Sariri
6. Round : 09/06/2017 15:00
T1 Majid Ghal'eh 9 - 8 Kaveh Karimi
T2 Yousof Sariri 9 - 4 Mohsen Rahimi
T3 Ehsan Kiasati 6 - 9 Mostafa Zabay
5. Round : 09/06/2017 13:00
T1 Yousof Sariri 9 - 8 Ehsan Kiasati
T2 Amin Naderi 0 - 9 Mohsen Rahimi
T3 Bahram karbas 8 - 9 Majid Ghal'eh
T4 Hosein Moradi 0 - 9 Kaveh Karimi
T5 Amir Golegola 6 - 9 Mostafa Zabay
4. Round : 09/06/2017 12:00
T1 Yousof Sariri 9 - 4 Amir Golegola
T2 Ehsan Kiasati 9 - 1 Hosein Moradi
T3 Peiman Shahou 0 - 9 Kaveh Karimi
T4 Behzad Panjeh 6 - 9 Mostafa Zabay
T5 Erfan Asgari 1 - 9 Amin Naderi
T6 Bahram karbas 9 - 3 Erfan Kiasati
T7 Hazhir Atari 5 - 9 Mohsen Rahimi
Sit-out : Majid Ghal'ehei
3. Round : 09/06/2017 10:00
T1 Amir Golegola 9 - 7 Peiman Shahou
T2 Erfan Asgari 7 - 9 Hosein Moradi
T3 Yousof Sariri 9 - 6 Mostafa Zabay
T4 Ehsan Kiasati 9 - 4 Majid Ghal'eh
T5 Hamzeh Heidar 0 - 9 Amin Naderi
T6 Alireza Solgi 8 - 9 Mohsen Rahimi
T7 Behzad Panjeh 9 - 2 Asghar Salimi
T8 Mohammad Shia 5 - 9 Bahram karbas
T9 Bahman Gharav 6 - 9 Erfan Kiasati
T10 Keivan Amiri 7 - 9 Kaveh Karimi
T11 Hazhir Atari 9 - 5 Houman Khatam
2. Round : 09/06/2017 08:00
T1 Mostafa Zabay 9 - 0 Mohsen Rahimi
T2 Yousof Sariri 9 - 8 Kaveh Karimi
T3 Amir Golegola 9 - 4 Alireza Solgi
T4 Peiman Shahou 9 - 5 Amin Naderi
T5 Behzad Panjeh 7 - 9 Ehsan Kiasati
T6 Hamzeh Heidar 7 - 9 Majid Ghal'eh
T7 Bahram karbas 4 - 9 Hosein Moradi
T8 Erfan Asgari 9 - 2 Asghar Solgi
T9 Erfan Kiasati 9 - 7 Ali Taheri
T10 Mohammad Shia 9 - 2 Amin Hatamian
T11 Bahman Gharav 9 - 0 Javad Emshasf
T12 Masoud Sarab 3 - 9 Keivan Amiri
T13 Ghasem Fallah 7 - 9 Houman Khatam
T14 Asghar Salimi 9 - 7 Abdolreza Dar
T15 Moein Moeini 1 - 9 Hazhir Atari
1. Round :
T1 Masoud Sarab 7 - 9 Kaveh Karimi
T2 Behzad Panjeh 9 - 0 Keivan Amiri
T3 Erfan Asgari 9 - 8 Javad Emshasf
T4 Amir Golegola 9 - 5 Houman Khatam
T5 Bahram karbas 9 - 3 Hazhir Atari
T6 Erfan Kiasati 8 - 9 Hosein Moradi
T7 Ghasem Fallah 6 - 9 Majid Ghal'eh
T8 Bahman Gharav 8 - 9 Peiman Shahou
T9 Yousof Sariri 9 - 4 Ali Taheri
T10 Moein Moeini 6 - 9 Mostafa Zabay
T11 Asghar Solgi 6 - 9 Mohsen Rahimi
T12 Hamzeh Heidar 9 - 4 Mohammad Shia
T13 Ehsan Kiasati 9 - 7 Asghar Salimi
T14 Amin Hatamian 0 - 9 Amin Naderi
T15 Alireza Solgi 9 - 7 Abdolreza Dar

Share